Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Tell a Friend van Personal Fitness Nederland:

Tell a Friend (hierna: “actie”) wordt aangeboden door Personal Fitness Nederland B.V. (hierna: “Personal Fitness Nederland”), gevestigd te Eindhoven (5657 DW) aan het Flight Forum 3513. Personal Fitness Nederland is exploitant van onder andere de websites www.personalfitnessnederland.nl en www.mijneigenstudio.nl

Definities

 1. Actievoorwaarden: Deze actievoorwaarden.
 2. Actie: De Personal Fitness Nederland Tell a Friend actie waarmee jij als promoter van Personal Fitness Nederland de franchise mogelijkheden onder de aandacht van potentiële franchise ondernemers (jouw vrienden) kan brengen.
 3. Website: De actie-internetsite www.mijneigenstudio.nl/tellafriend.
 4. Franchise ondernemer: De nieuwe franchise ondernemer die via de actie een franchise overeenkomst sluit met Personal Fitness Nederland B.V.
 5. Promoter: degene die het formulier invult op de website en Personal Fitness Nederland via de actie onder de aandacht van zijn vrienden brengt.
 6. Actieperiode: De looptijd van de actie, die begint op 1 oktober 2023 en eindigt op 31 december 2024 om 23:59 uur. Personal Fitness Nederland kan deze actieperiode, zowel verlengen als verkorten.
 7. De franchise: het gehele Personal Fitness Nederland businessmodel zoals dat wordt aangeboden en vastgelegd in het Personal Fitness Nederland handboek en franchise overeenkomst.
 8. Vergoeding: De vergoeding betreft het geen zoals vermeld op de website ten tijde van het versturen van het ingevulde formulier op de website.

De actie

 1. Promoters kunnen gedurende de actieperiode Personal Fitness Nederland onder de aandacht van hun vrienden en familie brengen via de website, om hen zo te bewegen een franchise ondernemer te worden.
 2. De Promoter vult het formulier op de website in. Door dit formulier in te vullen verklaart de promoter zich akkoord met het Privacy Statement van Personal Fitness Nederland, die te vinden zijn op een sub-pagina van de website: www.mijneigenstudio.nl/privacy-statement.
 3. De actie kent geen limiet. Promotor kan zo veel vrienden aandragen als gewenst binnen de looptijd van de actieperiode.
 4. Vrienden worden door Personal Fitness Nederland binnen 5 werkdagen gebeld en worden, indien gewenst, opgenomen in het franchisenemer selectie traject van Personal Fitness Nederland.
 5. Vrienden kunnen eenmaal aangemeld worden. Degene die de betreffende vriend als eerste aanmeldt, legt een claim op de vergoeding.
 6. De promoter en de franchise ondernemer ontvangen een vergoeding in de vorm van een korting, tegoedbon, bedrag of product ter waarde van € 1250,00 (duizend tweehonderdvijftig euro), wanneer
  – er tussen Personal Fitness Nederland en franchise ondernemer een overeenkomst tot stand is gekomen voor de koop van een franchise licentie; en
  – bovengenoemde overeenkomst tussen deze vriend (Koper) en Personal Fitness Nederland niet is opgezegd of herroepen tijdens de wettelijke bedenktijd.
 7. De vergoeding voor zowel de promotor als de franchise ondernemer bedraagt € 1250,00 (duizend tweehonderdvijftig euro) exclusief btw. Voor de promoter en de franchise ondernemer geldt de vergoeding bovendien alleen als de franchise ondernemer een nieuwe franchise ondernemer is, met een nieuwe studio.
 8. De promoter maakt kans op de maandelijkse vergoeding ter waarde van (maximaal) € 100,00 (honderd euro). Iedere eerste maandag van de maand wordt de vergoeding verloot onder alle promoters die in de voorgaande maand het formulier op de website hebben ingevuld en opgestuurd.

Overige

 1. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal voor zover het Personal Fitness Nederland wettelijk is toegestaan, een voor de promoter bindend besluit worden genomen door Personal Fitness Nederland.
 2. Personal Fitness Nederland, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de promotie en communicatie verricht door de Promoter in het kader van de Actie.
 3. Naam-, e-mailadressen en/of andere persoonsgegevens die Personal Fitness Nederland verkrijgt in verband met de deelname aan deze actie, worden opgenomen in een gegevensbestand van Personal Fitness Nederland en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens of een toekomstig equivalent daarvan worden verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement op www.personalfitnessnederland.nl en/of www.mijneigenstudio.nl.
 4. Personal Fitness Nederland zal de gegevens van de deelnemers uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze actie, tenzij anders is vermeld.
 5. Personal Fitness Nederland behoudt zich het recht voor om, voor zover wettelijk toegestaan, naar eigen inzicht deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie eenzijdig te wijzigen dan wel zonder opgave van reden deze actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder dat Personal Fitness Nederland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de promoter. Wijziging van de actievoorwaarden of wijziging, opschorting of beëindiging van de actie zal door Personal Fitness Nederland zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de website.
 6. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Personal Fitness Nederland gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 7. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oost-Brabant.