Privacyverklaring

PRIVACYSTATEMENT PERSONAL FITNESS NEDERLAND

Dit Privacy Statement is van toepassing op Personal Fitness Nederland B.V. en al de bij haar aangesloten (franchise)-ondernemingen/studio’s, hierna aan te duiden als Personal Fitness Nederland.

Als je met Personal Fitness Nederland een overeenkomst sluit, uit interesse onze website bezoekt, je inschrijft voor de nieuwsbrief of reageert op onze social media uitingen, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. Personal Fitness Nederland gaat uiteraard uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Dit privacystatement legt uit hoe Personal Fitness Nederland met jouw informatie omgaat, zoals bedoeld in de AVG.

Personal Fitness Nederland  kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Personal Fitness Nederland gepubliceerd. Het is dan ook verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele veranderingen.

Welke gegevens worden door Personal Fitness Nederland verwerkt?

Bij het sluiten van een overeenkomst met Personal Fitness Nederland verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Daarnaast houden we bij welk type abonnement je hebt en welke extra’s je eventueel afneemt. Tevens verwerken we de informatie over jouw financiële status bij Personal Fitness Nederland (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).

Om jou goed te kunnen begeleiden verwerken wij het voor jou op maatgemaakte (thuis)trainings- en coachingprogramma en de aan jou verstrekte voedingsadviezen.

Verder werken we, uiteraard alleen met jouw toestemming, informatie die je vrijwillig tijdens de intake en gedurende de looptijd van de overeenkomst hebt verstrekt over jouw gezinssituatie, sport en hobby’s, levensstijl en gezondheid (zoals lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, bloeddruk, medische klachten, blessures, medicijngebruik, BMI en vetpercentage) en gegevens over (de voorgang) van jouw (thuis)trainingsprogramma, mental coaching sessies en gekozen voeding. Je mag te allen tijde je toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekken.

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer zelf invult op het contactformulier, zoals jouw e-mailadres, naam, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. Indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken we jouw naam en e-mailadres.

Met welk doel verwerkt Personal Fitness Nederland jouw gegevens? 

Wij verwerken jouw gegevens om op adequate wijze de diensten van Personal Fitness Nederland aan jou te kunnen verlenen en contact met je kunnen opnemen als een training bijvoorbeeld verzet moet worden. Daarnaast verwerken wij de door jou verstrekte (gezondheid)gegevens om je kunnen helpen bij het realiseren van jouw (sport)doelen. Verder gebruiken wij jouw gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Tot slot gebruiken wij jouw gegevens om je de nieuwsbrief te zenden en je te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Personal Fitness Nederland.

Alleen wanneer je hiervoor expliciet toestemming geeft, zullen wij je ook per e-mail informatie sturen over andersoortige producten en diensten van Personal Fitness Nederland en eventueel van derden. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link welke je kunt vinden in de e-mail.

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Personal Fitness Nederland jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

  1. jouw toestemming, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van Personal Fitness Nederland diensten,
  3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaart Personal Fitness Nederland jouw gegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een overeenkomst met Personal Fitness Nederland hebt gesloten, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Beveiliging 

Personal Fitness Nederland zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers/vestigingen van Personal Fitness Nederland zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Verwerkers

Personal Fitness Nederland  kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Personal Fitness Nederland persoonsgegevens verwerken. Personal Fitness Nederland  sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Iedere Personal Fitness Nederland studio  draagt zorg voor een beveiligde IT-omgeving.

Persoonsgegevens delen met derden

Personal Fitness Nederland deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Personal Fitness Nederland kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Personal Fitness Nederland deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER 

Personal Fitness Nederland geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Personal Fitness Nederland er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Rechten, vragen en klachten

Je hebt te allen tijde het recht Personal Fitness Nederland  te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Je kan hierover contact opnemen met Personal Fitness Nederland  door een e-mailbericht te sturen naar communicatie@personalfitnessnederland.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Personal Fitness Nederland  persoonsgegevens verwerkt, kunt je contact opnemen met Personal Fitness Nederland  door een e-mailbericht te sturen naar communicatie@personalfitnessnederland.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactgegevens 
Personal Fitness Nederland
Flight Forum 3513 – Unit 27
5657 DW Eindhoven
communicatie@personalfitnessnederland.nl